Wheel-Throwing

Fundamental Wheel-Throwing Pottery Course

คอร์สแป้นหมุนพื้นฐาน


6 Sessions 13.00-17.00. Student can book the day (Every Tuesday-Sunday).
ระยะเวลาในการเรียน 6 ครั้ง เวลาเรียน 13.00-17.00 น. (เปิดสอนทุกวันอังคาร-อาทิตย์ สามารถนัดวันเรียนได้))

15,000 THB / Person 

What you'll learn. • Understanding of the technical processes, concepts and practices of pottery art. • Student will be able to create basic and moderate forms of wheel-throwing with decoration and glazing skill.
สำหรับผู้ที่สนใจทำงานประเภทภาชนะ ที่มีรูปทรงที่สมมาตร
ใช้อุปกรณ์แป้นหมุนไฟฟ้า ในการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยจะจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำงาน ตั้งแต่นวดดิน ไปจนถึงการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยสอนจากระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับที่ยาก 
1. สอนการนวดดิน ตั้งศูนย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้แป้นหมุน
2. ขึ้นรูปทรงกระบอก ทำแก้ว
3. ทำแก้วทรงกระบอก และแต่งก้นแก้วด้วยวิธีต่างๆ
4. ทำทรงกระบอกทรงสูง
5. ทำชาม ถ้วย
6. ทำจาน

💌 Book NowOne Day Wheel-Throwing Pottery Workshop

เวิร์คช็อปแป้นหมุน 1 วัน


Duration 13.00-17.00. Student can book the day (Every Tuesday-Sunday).
เวลาเรียน 13.00-17.00 น. (เปิดสอนทุกวันอังคาร-อาทิตย์) สามารถนัดวันเรียนได้

2,500 THB / Person

What you'll learn. • Understanding of the technical processes, concepts and practices of pottery art. • Student will be able to create basic forms of wheel-throwing with decoration and glazing skill. * No experience necessary. ** Unlimited work piece. *** You will receive your works within 4 weeks due to firing process.

สำหรับผู้ที่สนใจทดลองปั้นดิน โดยใช้แป้นหมุนไฟฟ้า
เหมาะกับผู้สนใจทำงานประเภทภาชนะ ที่มีรูปทรงที่สมมาตร เช่น ทรงกระบอก ถ้วย แก้ว ชาม แจกัน
ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยสอนตั้งแต่พื้นฐาน ตั้งศูนย์ ขึ้นรูป จนตกแต่งชิ้นงาน

💌 Book Now
CONVERSATION

Back
to top